Logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie
Powróć do: REGULAMINY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOCHACZEWIE


ROZDZIAŁ I.   Postanowienia ogólne

§ 1.
Podstawę unormowań ujętych w niniejszym Regulaminie stanowią:
1.    ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539  z późniejszymi zmianami),
2.    ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej              (Dz. U. Nr 114, poz. 439 z późniejszymi zmianami)
3.    ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883                          z późniejszymi zmianami)
4.    ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83                       z późniejszymi zmianami),
5.    Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie.

§ 2.
1.    Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej Regulaminem określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie.
2.    Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Bibliotece należy przez to rozumieć Miejską Bibliotekę Publiczną w Sochaczewie.

    
ROZDZIAŁ II.   Organizacja działalności Biblioteki

§ 3.
1.    Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest miasto Sochaczew – jednostka samorządu terytorialnego.
2.    Biblioteka działa w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
3.    Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawuje Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. 
4.    Siedzibą Biblioteki jest miasto Sochaczew, a terenem działania jest obszar powiatu sochaczewskiego
5.    Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną.
6.    Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobu dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.
7.    Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców powiatu sochaczewskiego oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy  i kultury.
8.    Biblioteka i jej zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego.

§ 4.
1.    Do podstawowych zadań Biblioteki należy udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej.
2.    Biblioteka prowadzi również działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, edukacyjną i popularyzatorską. 
3.    Biblioteka może zajmować się także działalnością inną, niż określone w ust. 1 i 2, zgodną z celami statutowymi.

§ 5.
Biblioteka realizuje statutowe zadania w pomieszczeniach bibliotecznych. Biblioteka może również prowadzić działalność na zewnątrz lokali bibliotecznych.
    
ROZDZIAŁ III.   Materiały biblioteczne

§ 6.
1. Materiałami bibliotecznymi są w szczególności dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści.
2. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące publikacje:
a)    piśmiennicze, jak: książki, broszury, gazety, czasopisma itp.,
b)    graficzne i  graficzno-piśmiennicze, jak: mapy plany, rysunki, ilustracje, plakaty itp.,
c)    audiowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, jak: płyty, taśmy itp.,
d)    zapisane na nośnikach elektronicznych,
e)    oprogramowanie komputerowe.
3.    Biblioteka może gromadzić inne, niż wymienione w ust. 2 materiały biblioteczne.

§ 7.
Materiały biblioteczne stanowią własność Biblioteki. 


    
ROZDZIAŁ IV.   Prawo korzystania z Biblioteki

§ 8.
Prawo do korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach, o której mowa w § 1 ust. 1 oraz niniejszym Regulaminie.

§ 9.
1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest dokonanie zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Biblioteki i  posiadanie aktualnej karty bibliotecznej. 
2. W bazie przechowywane są następujące dane:
       a) nazwisko i imiona,
       b) PESEL,
       c) płeć,
       d) adres stałego pobytu,
       e) numer telefonu kontaktowego, 
       f) przynależność do grupy społeczno-zawodowej (według klasyfikacji Głównego Urzędu
          Statystycznego),
       g) opcjonalnie – adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna
           prawnego osoby niepełnoletniej.
3.    Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem                       i podpisania oświadczenia potwierdzającego ten fakt. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych                  i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Biblioteki.                                Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4.    Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Biblioteki po uprzednim podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2                     do niniejszego Regulaminu.
5.    Podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem jest równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności za stan techniczny wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy zwrot. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
6.    Osoby zapisane do Biblioteki zobowiązane są do informowania Biblioteki o każdej zmianie miejsca stałego lub czasowego pobytu oraz numeru telefonu kontaktowego w możliwie najkrótszym terminie.


§ 10.
KARTY BIBLIOTECZNE

1.    Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne.
2.    Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie”, numer karty, numer identyfikacyjny PIN oraz kod kreskowy.
3.    Karta biblioteczna obowiązuje we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej                            w Sochaczewie. 
4.    Za kartę biblioteczną czytelnik zobowiązany jest uiścić opłatę roczną. Wysokość opłaty za kartę i jej duplikat (wydawany w przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginału) określa Załącznik Nr 3 do Regulaminu. 
5.    Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.                      
6.    Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych nie jest możliwe bez okazania karty.
7.    Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.
8.    Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dowolnej placówki Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych materiałów.
9.    Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.

§ 11.
Jeżeli osoba ubiegająca się o prawo korzystania z Biblioteki nie spełnia warunków przewidzianych                      w niniejszym rozdziale, dyrektor Biblioteki podejmuje decyzję o odmowie prawa zapisu do Biblioteki.


    
ROZDZIAŁ V.   Prawa i obowiązki użytkowników Biblioteki.

§ 12.
Użytkownicy, którzy nabyli uprawnienia do korzystania z Biblioteki mają, zgodnie z postanowieniami rozdziału V Regulaminu, prawo do:
a)    wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w Regulaminie,
b)    korzystania z księgozbioru podręcznego,
c)    korzystania z Internetu,
d)    korzystania z pomocy i porad Biblioteki w tym m. in. przy doborze materiałów bibliotecznych,
e)    zgłaszania do dyrektora Biblioteki uwag dotyczących sposobu funkcjonowania Biblioteki.
f)    czytelnik posiadający kartę biblioteczną ma prawo korzystania ze zbiorów bibliotecznych w:
    Wypożyczalni dla dorosłych
    Wypożyczalni dla dzieci
    Filii Nr 1
    Filii Nr 2
    Filii Nr 3
    Filii Nr 4

§ 13.
Użytkownicy mają obowiązek:
a)    przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych Regulaminem,
b)    dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniem mechanicznym lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach itp. 
c)    okazać na żądanie bibliotekarza dokument tożsamości w celu sprawdzenia podawanych przez użytkownika danych,
d)    zachować czystość w pomieszczeniach Biblioteki, zaprzestać korzystania z telefonów komórkowych, zaniechać palenia tytoniu,
e)    zachowania trzeźwości w lokalu bibliotecznym. Osoby wskazujące na spożycie alkoholu nie mogą przebywać na terenie Biblioteki.


    
ROZDZIAŁ VI.   Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych

§ 14.
Korzystanie z materiałów bibliotecznych jest bezpłatne.

§ 15.
1.    Łączna liczba wypożyczeń we wszystkich placówkach Biblioteki nie może przekroczyć 20 pozycji.
2.    W jednej placówce można wypożyczyć łącznie do 5 woluminów materiałów bibliotecznych.
3.    Wypożyczone materiały można zwracać tylko w tej placówce, w której zostały wypożyczone.
4.    Bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczanych pozycji osobom nieposiadającym stałego miejsca pobytu na terenie powiatu sochaczewskiego.

§ 16.
1.    W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może zażądać od użytkownika  wpłacenia kaucji                      za wypożyczane materiały biblioteczne.
2.    Kaucja pobierana jest w następujących przypadkach:
a)    jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem powiatu sochaczewskiego,
b)    przy wypożyczaniu poza lokal biblioteczny materiałów szczególnie cennych.
            Wysokość pobieranej kaucji reguluje Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
3.   Kaucja ta jest honorowana we wszystkich placówkach Biblioteki, ale jej zwrotu dokonuje wyłącznie     
      placówka, w której została wpłacona. Kaucja może być zwrócona wyłącznie na podstawie 
      pokwitowania wydanego przez Bibliotekę przy jej wnoszeniu. 
4.  Kaucja ulega przepadkowi na rzecz Biblioteki w przypadku nieuregulowania zobowiązań, o których   
     mowa w ROZDZIALE VII  lub jeśli nie zostanie odebrana w ciągu 12 miesięcy od zaprzestania 
     korzystania z wypożyczeń.

§ 17.
1.    Ustala się następujące okresy wypożyczeń dla poszczególnych rodzajów materiałów bibliotecznych:
a)    literatura popularnonaukowa i pozycje szczególnie cenne – 7 lub 14 dni, 
b)    pozostałe książki – 30 dni, 
c)    starsze numery gazet i czasopism – 7 dni,
d)    materiałów audiowizualnych – 30 dni.
Powyższe okresy wypożyczeń ulegają automatycznie wydłużeniu w przypadku, gdy termin zwrotu wypada w dniu, w którym Biblioteka jest nieczynna.
2.    Przed upływem ustalonego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych Biblioteka może – na wniosek użytkownika – prolongować termin zwrotu, o ile nie zostało na nie złożone zamówienie przez innego użytkownika. Przedłużenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub poprzez stronę internetową Biblioteki.
3.    Zwrot materiałów bibliotecznych przedłuża się o 30 dni. Termin zwrotu może być przedłużony tylko raz.
4.    Przy każdorazowej prolongacie użytkownik winien, na żądanie Biblioteki okazać wypożyczony wolumen.
5.    Wypożyczający może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 3 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. W przypadku powiadomienia w formie sms lub wiadomości e-mail –            w terminie wskazanym. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.
6.    Wypożyczający może, poprzez stronę internetową Biblioteki, zamówić materiały znajdujące się aktualnie w zbiorach. Usługa ta jest aktywna w dni powszednie od godz. 20.00 do 8.00 oraz                      w niedziele. Pozycje zamówione należy odebrać w terminie wskazanym w komunikacie na stronie internetowej.
7.    Zabrania się kopiowania wypożyczonych materiałów na nośnikach magnetycznych                                    i elektronicznych. 

§ 18.
1.    Z materiałów znajdujących się w Czytelni i księgozbiorze podręcznym oraz bieżących numerów gazet i czasopism użytkownicy mogą korzystać jedynie w lokalu bibliotecznym, po okazaniu karty bibliotecznej.
2.    Z udostępnionych materiałów bibliotecznych można zamówić kserokopie. Wykonanie kserokopii jest odpłatne. Wysokość opłaty określa Załącznik Nr 3. Kopiowanie materiałów bibliotecznych jest dozwolone wyłącznie w granicach dopuszczalnych Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamiar zamówienia kserokopii należy zgłosić najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem Biblioteki.
3.    W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dyrektor biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie poza lokal biblioteczny materiałów z księgozbioru Czytelni wyłącznie na okres nie przekraczający 7 dni. Nie dotyczy to jednak encyklopedii, słowników  i atlasów. 

§ 19.
1.    W razie braku materiałów bibliotecznych w zbiorach, Biblioteka na życzenie użytkownika, udziela informacji o najbliższych placówkach bibliotecznych, w których materiały te mogą się znajdować.
2.    Użytkownik może skorzystać z prowadzonego przez Bibliotekę systemu wypożyczeń międzybibliotecznych.
Użytkownik pokrywa koszty przesyłki (sprowadzenia) materiałów, na które złożył zamówienie.
3.    Z materiałów sprowadzonych użytkownik może korzystać jedynie w lokalu bibliotecznym.

 

ROZDZIAŁ VII.   Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zagubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia. 

§ 20.
1.    W wypadku opóźnienia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez użytkownika ponad ustalony w myśl § 17 ust. 1 termin, Biblioteka pobiera opłatę. Jej wysokość określa Załącznik Nr 3 do Regulaminu.
2.    Przy naliczaniu opłat nie odlicza się dni, w których Biblioteka jest nieczynna.
3.    Biblioteka jest uprawniona do potrącania opłaty za zwłokę z kwoty wpłaconej kaucji.

§ 21.
1.    Użytkownik, który zagubi lub zniszczy wypożyczone materiały biblioteczne, zobowiązany jest odkupić takie same materiały lub – w porozumieniu z bibliotekarzem  – inne materiały o co najmniej identycznej wartości. W przypadku zniszczenia lub zagubienia jednej z części wydawnictwa wieloczęściowego, użytkownik odpowiada jak za całość wydawnictwa.
2.    W przypadku nieuregulowania zobowiązania opisanego w ust. 1, użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego. Jego wysokość określa Załącznik nr 3 do Regulaminu. 
3.    Stopień zużycia materiałów bibliotecznych nie ma wpływu na wysokość ustalonego odszkodowania.

§ 22.
1.    Przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych poza wyznaczone terminy lub niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w § 21 powoduje zablokowanie możliwości korzystania z usług Biblioteki we wszystkich placówkach do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.
2.    W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) Biblioteka może zaniechać dochodzenia od użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale, o ile powyższe sytuacje zostaną dowiedzione poświadczeniem odpowiednich organów.


    
ROZDZIAŁ VIII.   Zasady używania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu.

§ 23.
1.    Internet może być wykorzystywany przede wszystkim do celów edukacyjnych, informacyjnych                   i poszukiwań bibliograficznych.
2.    Stanowiska komputerowe znajdujące się w Wypożyczalni dla dzieci przeznaczone  są wyłącznie dla młodzieży.
3.    Osoby korzystające ze stanowisk komputerowych zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej.
4.    Jedna osoba może korzystać z dostępu do Internetu przez 60 minut. Jeśli nie ma innych chętnych, możliwe jest przedłużenie tego czasu.
5.    Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za wykorzystywany sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.
6.    Zabronione są wszelkie działania powodujące uszkodzenie sprzętu komputerowego, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.
7.    Zabrania się:
a)    wykorzystywania stanowisk komputerowych do prowadzenia działalności zarobkowej,
b)    instalowania programów,
c)    otwierania stron zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm,
d)    wchodzenia na strony zawierające pirackie oprogramowanie.
8.    Przed zakończeniem sesji należy skasować pobrane i zapisane pliki oraz wyczyścić pamięć przeglądarki (szczególnie jeśli użytkownik podczas logowania korzystał z poufnych haseł). Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za skutki niespełnienia tego wymogu.
9.    Ściągnięte z Internetu pliki lub programy można zapisywać na własnych nośnikach za zgodą dyżurującego bibliotekarza.
10.    Można wykonywać wydruki wyszukanych w Internecie informacji. O zamiarze wykonania wydruku należy poinformować bibliotekarza. Za wydruk pobierana jest opłata w wysokości określonej                      w Załączniku Nr 3.
11.    Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika na stanowisku komputerowym.
12.    Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne                    z niniejszym regulaminem. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony,                             są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikacje osób dokonujących takich prób.
13.    Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.
14.    Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do sprzętu komputerowego na żądanie rodziców lub opiekunów.

    
ROZDZIAŁ IX.   Naruszenie obowiązków regulaminowych

§ 24.
        1. Wobec osób naruszających postanowienia regulaminu mogą być stosowane następujące 
             sankcje:
a)    ograniczenie liczby wypożyczonych pozycji do jednej, dwóch lub trzech we wszystkich placówkach łącznie,
b)    czasowe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki
c)    stałe pozbawienie prawa do korzystania z niektórych lub wszystkich usług Biblioteki.
Decyzje w tych sprawach podejmuje  Dyrektora Biblioteki.
2. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych Dyrektor Biblioteki może, na 
     umotywowany wniosek osoby zainteresowanej:
a)    obniżyć wielkość roszczeń, o których mowa w ROZDZIALE VII lub od nich odstąpić,
b)    czasowo odstąpić od przestrzegania niektórych przepisów niniejszego regulaminu.
      3. Zmiany treści niniejszego regulaminu będą ogłaszane na tablicach ogłoszeń we wszystkich  
          placówkach Biblioteki oraz na stronie http.

    
ROZDZIAŁ X.   Postanowienia końcowe

§ 25.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 26.
1.    Traci moc Regulamin korzystania z Materiałów i Usług Miejskiej Biblioteki Publicznej                                      w Sochaczewie z dnia 2 stycznia 2008 r. 
2.    Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

a1 a2 

a3