przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
453018 odwiedzin

Historia

A A A
Pierwsza państwowa biblioteka publiczna, która była zaczątkiem obecnie istniejącej Miejskiej Biblioteki Publicznej, powstała z inicjatywy Inspektoratu Szkolnego w Sochaczewie. Za datę powstania biblioteki należy uznać dzień 24 lipca 1945 r. Nie zachowały się niestety żadne dokumenty świadczące o ustanowieniu tej placówki. W jej organizowanie duży wkład pracy wniosła Pani Henryka Słomka – pierwsza kierowniczka placówki, Inspektor Szkolny – Pan Władysław Telejko, Instruktor Oświaty i Kultury Dorosłych – Pan Edward Nożyński i Pani Stefania Kotowicz – pierwsza bibliotekarka. Książki do biblioteki zakupiono z dobrowolnych składek społeczności Sochaczewa. Nabyto wówczas 600 tomów. Włączono do niego również księgozbiory przejęte po byłych majątkach Czerwonka i Seroki. Niewielką ich część udało się uratować od zagłady przechowując potajemnie w prywatnych domach.

Początkowo biblioteka mieściła się w biurze Inspektoratu Szkolnego, co było niedogodne dla czytelników. Toteż wkrótce ówczesny Zarząd Miejski przeniósł ją do odpowiedniego lokalu.

Wydany dnia 17 kwietnia 1946 r. Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi dał pełne podstawy prawne do rozwoju bibliotekarstwa oraz zapewnił środki finansowe na rozwój sieci bibliotek, księgozbiorów i upowszechnianie czytelnictwa. Dawał tym placówkom nie tylko możliwość prowadzenia usankcjonowanej prawnie działalności kulturalnej za pomocą książki, a każdemu obywatelowi korzystanie z jej zbiorów, ale tworzył przede wszystkim ogólnopolską sieć bibliotek dającą możliwość integracji tego środowiska.

W chwili przejęcia kierownictwa placówki przez p. Maksymiliana Klatowskiego, zaczyna się systematyczny rozwój sieci bibliotek i punktów bibliotecznych na terenie naszego powiatu. Do pierwszych bibliotek na tym terenie należą ośrodki w Iłowie, Szymanowie, Młodzieszynie, Kampinosie i Rybnie. Pierwsze punkty biblioteczne tworzone są w miejscowościach: Witkowice, Kozłów Szlachecki i Szwarocin Nowy. W 1949 r. uruchomiono biblioteki w Chodakowie (obecną Filię Nr 2 MBP) , Kozłowie Biskupim i w Łazach oraz Miejską Bibliotekę Publiczną przy Prezydium Rady Narodowej w Sochaczewie, która do czasu zakupienia własnego księgozbioru, pełniła rolę punktu bibliotecznego Biblioteki Powiatowej.

W 1950 r. powiatowa sieć bibliotek składała się z 10 gminnych bibliotek i 68 punktów bibliotecznych. Księgozbiór samej biblioteki powiatowej liczył 6350 egz., zaś we wszystkich bibliotekach powiatu sochaczewskiego znajdowało się około 25000 wol. Do zadań jakie pełniła Biblioteka Powiatowa względem bibliotek gminnych należała przede wszystkim pomoc i opieka instrukcyjna, wyrażająca się w formie lustracji placówek bibliotecznych, organizowania narad dla kierowników bibliotek gminnych, opracowywania instrukcji, a także organizowania praktyk dla niewykwalifikowanych pracowników. Do jej obowiązków należało także opracowywanie i wysyłanie kompletów książek do bibliotek gminnych, uzupełnianie zbiorów w punktach, realizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych i propaganda czytelnictwa.

W związku ze zmianą terytorialną powiatu w 1952 r. gmina Głusk i Kampinos wraz z bibliotekami zostają przyłączone do powiatu Nowy Dwór.

W 1954 r. przeprowadzona została reforma podziału administracyjnego kraju i
dotyczyła przede wszystkim wsi. Sytuacja ta bardzo niekorzystnie odbiła się na księgozbiorach nowopowstałych bibliotek gromadzkich, tak pod względem ilości, jak i jakości posiadanych materiałów. Mnogość tych placówek doprowadza do trudności w zaopatrzeniu ich w odpowiednio duże zbiory, w wyniku czego są to karłowate twory bardziej przypominające punkty biblioteczne. W powiecie sochaczewskim dawna Gmina Kampinos wraca w granice powiatu jako Gromadzka Rada Narodowa, a dawna biblioteka gminna otrzymuje nazwę Gromadzkiej Biblioteki Publicznej.
Z dniem 1 stycznia 1955 r. zgodnie z Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia
3 września 1953 r. nastąpiło połączenie Powiatowej Biblioteki Publicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w wyniku czego powstała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie. Dzięki temu scaleniu dawna biblioteka powiatowa mogła oprzeć swą działalność instrukcyjną na lepiej wyposażonym księgozbiorze, a także wzmocnić swoje kadry pracowników. Jej dotychczasowe obowiązki zostały poszerzone o sprawy związane z obsługą potrzeb czytelniczych miasta.


W 1957 r. powstaje pierwszy Oddział dla Dzieci upowszechniający czytelnictwo dzieci i młodzieży na terenie miasta i powiatu.

Ponowna korekta podziału administracyjnego kraju, jaka miała miejsce w 1959 r. zmierzała do scalenia zbyt rozdrobnionych jednostek administracyjnych. W tym samym roku powstała pierwsza czytelnia na terenie powiatu - w Iłowie, a w 1960 r. rozpoczęła działalność stała czytelnia przy PiMBP w Sochaczewie. Odbywają się tu odczyty, prelekcje, wieczory literackie, spotkania ze znanymi osobami, a także praca z dziećmi. Nastąpiła częściowa likwidacja gromadzkich rad narodowych i przekształcenie gromadzkich bibliotek. W 1967 r. na terenie powiatu istniało 18 bibliotek publicznych: PiMBP w Sochaczewie, MBP w Chodakowie, 13 bibliotek gromadzkich, 3 filie biblioteczne przy gromadzkich bibliotekach publicznych w Kampinosie, Szymanowie i Suchej z lokalizacją filii w Zawadach, Bielicach i Malesinie oraz 137 punktów bibliotecznych. Gromadziły one 96349 wol. książek, a z ich usług korzystało około 19% mieszkańców powiatu. Jednocześnie na terenie powiatu sochaczewskiego działają biblioteki zakładowe, fachowe i szkolne.

Ustawa o bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968 r. przynosi przede wszystkim wytyczne do działalności bibliotek publicznych szczebla wojewódzkiego. PiMBP w Sochaczewie dokonuje zakupu księgozbioru i jego opracowanie dla sieci bibliotek publicznych w powiecie. Prowadzi katalog centralny, bezpośredni instruktaż i kontrolę, szkolenie kadr, pomoc w selekcjonowaniu zbiorów. Działania te realizowane są przy bliskiej współpracy pomiędzy PiMBP a organami rad narodowych szczebla powiatowego, miejskiego i gminnego.

W 1972 r. rozpoczyna swą działalność Koło Przyjaciół Biblioteki. Skupia się na pozyskiwaniu nowych czytelników poprzez organizowanie atrakcyjnych wieczorów literackich, zaprasza literatów na spotkania z mieszkańcami, a także organizuje wyjazdy do teatrów Warszawy i Łodzi.

Kolejna reforma podziału administracyjnego kraju jaka ma miejsce w 1975 r. przynosi dużo większe zmiany w sieci bibliotek publicznych. W związku z likwidacją powiatów biblioteka przyjmuje nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie, która obowiązuje po dzień dzisiejszy. Struktura sieci bibliotek publicznych w nowo utworzonym Województwie Skierniewickim przedstawiała się następująco: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Skierniewicach, miejskie biblioteki publiczne i biblioteki publiczne gminne. Pracę tych placówek uzupełniały filie miejskie i wiejskie oraz punkty biblioteczne. MBP w Sochaczewie traktowana była jako ogniwo pośrednie pomiędzy biblioteką wojewódzką, a bibliotekami gminnymi i pełniła zadania biblioteki powiatowej. W tym samym roku powstała Filia Nr 3 obsługująca mieszkańców osiedla Malesin.

W 1978 r. biblioteka miejska otworzyła nową Filię Biblioteczną Nr 1 dla osiedla Rozlazłów, a w 1984 r. jako oddział dla dzieci z dzielnicy Chodaków uruchomiono Filię Nr 4.
Rok 1989 przyniósł dalszą restrukturyzację, a także lepsze rozwiązania w pracy Biblioteki. Po wielu latach oczekiwań 10 października 1989 r., na nowym osiedlu mieszkaniowym Polna, wybudowano specjalnie na potrzeby biblioteki tzw. „Łącznik”. Lokal pomieścił nowootwarte: Filię Nr 5 (Wypożyczalnię dla dorosłych), Filię Nr 6 (Oddział dla dzieci), Czytelnię, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz Administrację.


Zmiany organizacji terytorialnej państwa Polskiego wprowadzone z dniem 1 stycznia 1999 r. wymogły dostosowanie bibliotek publicznych do nowego podziału administracyjnego, zapoczątkowały również, pod wpływem reformy samorządowej, zmiany w bibliotekarstwie publicznym. Ponownie, po 25 latach powołane do życia powiaty zostały na mocy Ustawy o bibliotekach i Ustawy o samorządzie powiatowym zobligowane do prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. W Powiecie Sochaczewskim 6 marca 2001 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta na mocy którego zadania biblioteki powiatowej powierzono MBP w Sochaczewie.


opracowała Agnieszka Wolińska

kontakt