przejdź do Sochaczew.pl
324621 odwiedzin

Koty i kocurki w literaturze dla dzieci

A A A

Regulamin konkursu

plastyczno- technicznego dla dzieci

 z okazji Światowego

Dnia Kota

pt. ,,Koty i kocurki w literaturze dla dzieci’’

 

Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

Wykonanie prac plastyczno- technicznych przedstawiających kota
Popularyzowanie literatury w której bohaterami są koty

Rozwój umiejętności plastycznych i technicznych wśród dzieci

Rozwijanie wyobraźni u dzieci

Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form

plastycznych i technicznych

     5.  Edukacja poprzez promowanie i rozpowszechnianie zainteresowania tymi niezwykłymi 

         zwierzętami, które swą tajemniczą i niezależną naturą zasłużyły na obchody Dnia Kota 

         na świecie

Organizator Konkursu

  1. Organizatorem Konkursu jest  Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

Założenia organizacyjne

  1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

1) 3 - 4 lat- przedszkole

2) 5 - 6 lat- przedszkole

3) 7 – 10  lat- szkoła podstawowa- nauczanie wczesnoszkolne

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę. 
 Format prac plastyczno-technicznych nie większy niż A4.
 Technika prac:

Dowolna technika plastyczno- techniczna


 Prace powinny być związane z bohaterem literackim ( kot znany w literaturze)

 Praca plastyczna powinna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

 

Imię, nazwisko uczestnika

Wiek

Klasa

Tytuł pracy

Imię i nazwisko opiekuna

 

 Konieczne jest podpisanie przez rodzica dziecka, zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka ( załącznik 1)  i dołączenie jej do pracy.

  Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

Ocena prac konkursowych

Prace należy składać w terminie od 2 marca 2020  do 21 marca 2020 r.:

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie.

O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury .

Jury pod uwagę weźmie:

  • umiejętność doboru tematu pracy,
  • jakość wykonania,
  • oryginalność,
  • samodzielność wykonania.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Prace przechodzą na własność organizatora.

Ogłoszenie wyników Konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 kwietnia 2020 r.

Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Biblioteki.

Nagrody

Organizator przyzna trzy rzeczowe nagrody główne w każdej kategorii wiekowej.

           Dla każdego uczestnika nagrodą jest dyplom.

           Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

Załącznik 1

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam  zgodę  na wprowadzenie i przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka

/imię i nazwisko ………………………………………………………………………………

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sochaczewie w celach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu plastyczno- technicznego dla dzieci z okazji Światowego Dnia Kota  pt. ,, Koty i kocurki w literaturze dla dzieci’’

Wyrażam zgodę na podanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązkiem informacyjnym organizatora konkursu.  Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z interesem publicznym wynikającym z organizacji konkursów i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu obowiązku informacyjnego wynikającego z przeprowadzonego konkursu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku  mojego dziecka przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sochaczewie- zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celach związanych z promocją działalności. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje prasowe i Internet.

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujmy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie.

 

 

 

                                                                                                                        

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość