przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
453010 odwiedzin

"Każdemu sercu bliska, ochrona środowiska”

A A A

Regulamin konkursu

dla dzieci

 z okazji Międzynarodowego

Dnia Ziemi

pt. ,, Każdemu sercu bliska, ochrona środowiska”

 

Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Wykonanie prac przestrzennych technicznych przedstawiających przyrodę widzianą oczami dziecka
 1. Rozwój umiejętności plastycznych i technicznych wśród dzieci
 1. Rozwijanie wyobraźni u dzieci
 2. Kształtowanie postaw ekologicznych
 3. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania
 1. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form

plastycznych i technicznych, podnoszenie świadomości ekologicznej

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest  Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

1) 4-6 lat- przedszkole

2) 7-10 lat- szkoła podstawowa- nauczanie wczesnoszkolne

3) 11-14  lat- szkoła podstawowa

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę. 
 2. Format prac: dowolny.
 3. 4.      Technika prac:

Dowolna, kolaż i techniki łączone, prace przestrzenne.

 1. 5.      Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec
  środowiska przyrodniczego, np.: segregację odpadów, recykling, odnawialne źródła energii, ekologiczne postawy mieszkańców, piękno przyrody danej miejscowości,

z której pochodzi uczeń, efekty zmian w systemie gospodarki komunalnej, pracę ludzi w celu utrzymania, czystości i porządku

 1. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

 

Imię, nazwisko uczestnika

Wiek

Klasa

Tytuł pracy

Imię i nazwisko opiekuna

 

 1. Konieczne jest podpisanie przez rodzica dziecka, zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka ( załącznik 1)  i dołączenie jej do pracy.
 2. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
 3. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

10.  Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać w terminie do 12 kwietnia 2023r.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie. ul. 1 Maja 21

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury .
 1. Jury pod uwagę weźmie:
 • umiejętność ukazania tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność,
 • samodzielność wykonania.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 1. Prace przechodzą na własność organizatora.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego rozstrzygnięcia dnia 26 kwietnia br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. 1 Maja 21
 1. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Biblioteki.

Nagrody

 

 1. 1.      Fundatorem nagród jest Urząd Miejski w Sochaczewie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
 2. Organizator przyzna trzy rzeczowe nagrody główne w każdej kategorii wiekowej.

           Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

 

 

 

Załącznik 1

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam  zgodę  na wprowadzenie i przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka

/imię i nazwisko ………………………………………………………………………………

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sochaczewie w celach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu technicznego dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi pt,, Każdemu sercu bliska, ochrona środowiska’’.

Wyrażam zgodę na podanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązkiem informacyjnym organizatora konkursu.  Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z interesem publicznym wynikającym z organizacji konkursów i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu obowiązku informacyjnego wynikającego z przeprowadzonego konkursu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku  mojego dziecka przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sochaczewie- zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celach związanych z promocją działalności. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje prasowe i Internet.

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujmy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie.

 

 

 

 

……………

Data                                                                                                                                                ………………………….                                                                                                                                                                       podpis

 

kontakt