przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
421355 odwiedzin

"Przyroda z mojej wyobraźni"

A A A

Regulamin konkursu

technicznego dla dzieci

 z okazji Międzynarodowego

Dnia Ziemi

pt. ,,Przyroda z mojej wyobraźni’’

 

Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Wykonanie prac przestrzennych technicznych przedstawiających przyrodę widzianą oczami dziecka
 1. Rozwój umiejętności plastycznych i technicznych wśród dzieci
 1. Rozwijanie wyobraźni u dzieci
 2. Kształtowanie postaw ekologicznych
 3. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania
 1. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form

plastycznych i technicznych, podnoszenie świadomości ekologicznej

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest  Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

1) 4-6 lat- przedszkole

2) 7-10 lat- szkoła podstawowa- nauczanie wczesnoszkolne

3) 11-14  lat- szkoła podstawowa

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę. 
 2. 3.      Format prac dowolny.
 3. 4.      Technika prac:
 4. Dowolna, kolaż i techniki łączone, prace przestrzenne.
 5. 6.      Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec
  środowiska przyrodniczego, np.: segregację odpadów, recykling, odnawialne źródła energii, ekologiczne postawy mieszkańców, piękno przyrody danej miejscowości,  

z której pochodzi uczeń, efekty zmian w systemie gospodarki komunalnej, pracę ludzi w celu utrzymania, czystości i porządku

 1. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

 

Imię, nazwisko uczestnika

Wiek

Klasa

Tytuł pracy

Imię i nazwisko opiekuna

 

 1. Konieczne jest podpisanie przez rodzica dziecka, zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka ( załącznik 1)  i dołączenie jej do pracy.
 2. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

10.  Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

11.  Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać w terminie do 8 czerwca 2022

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie. ul. 1 Maja 21

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury .
 1. Jury pod uwagę weźmie:
 • umiejętność ukazania tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność,
 • samodzielność wykonania.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 1. Prace przechodzą na własność organizatora.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Dni Sochaczewa (11 bądź 12 czerwca).
 1. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Biblioteki.

Nagrody

 

 1. 1.      Fundatorem nagród jest Urząd Miejski w Sochaczewie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
 2. Organizator przyzna trzy rzeczowe nagrody główne w każdej kategorii wiekowej.

           Dla każdego uczestnika nagrodą jest dyplom.

           Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

 

Załącznik 1

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka

 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam  zgodę  na wprowadzenie i przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka

/imię i nazwisko ………………………………………………………………………………

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sochaczewie w celach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu technicznego dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi pt,, Przyroda z mojej wyobraźni’’.

Wyrażam zgodę na podanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko) do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązkiem informacyjnym organizatora konkursu.  Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z interesem publicznym wynikającym z organizacji konkursów i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu obowiązku informacyjnego wynikającego z przeprowadzonego konkursu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku  mojego dziecka przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sochaczewie- zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celach związanych z promocją działalności. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje prasowe i Internet.

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujmy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie.

 

 

 

 

……………

Data                                                                                                                                                 ………………………….                                                                                                                                                                       podpis

Oświadczenie opiekuna prawnego.pdf

kontakt