przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
453008 odwiedzin
„Mała Książka Wielki Człowiek”

Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza wszystkie przedszkolaki do wzięcia udziału w akcji „Mała Książka Wielki Człowiek”. Każdy przedszkolak po przyjściu do biblioteki otrzyma pakiet małego czytelnika oraz kartę do której przy każdej wizycie w bibliotece będzie otrzymywał naklejkę , po zebraniu 10 naklejek, otrzyma dyplom Małego Czytelnika.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Barbara Bronicz

o projekcie:

https://www.facebook.com/biblioteka.miejska.sochaczew/videos/3363508310364564

 

REGULAMIN

 Regulamin projektu „Mała książka –wielki człowiek” (zwanego dalej Projektem) organizowany przez Instytut Książki (zwanego dalej Organizatorem) we współpracy ze zgłoszonymi bibliotekami(zwanymi dalej Biblioteką). Szczegółowe zasady współpracy Organizatora z Biblioteką reguluje podpisane Porozumienie o współpracy.

1. Organizatorem Projektu jest Instytut Książki z siedzibą w Krakowie, ul. Wróblewskiego 6.

2. Celem Projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Polski.

3. Wszystkie informacje o Projekcie oraz pełna lista Bibliotek znajdują się na stronie internetowejwww.wielki-czlowiek.pl.

4. Do projektu mogą się zgłaszać TYLKO biblioteki główne, również w imieniu swoich filii i oddziałów.

5. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest podpisanie Porozumienia o współpracy z Organizatorem.

6. Uczestnikiem Projektu może być każde dziecko w wieku przedszkolnym.

7. W ramach Projektu dzieciom wydawane są tzw. Wyprawki Czytelnicze, składające się z: Karty Małego Czytelnika, naklejek oraz książki wraz z broszurą dla rodziców.

8. Liczbę przekazywanych do Biblioteki Wyprawek oraz materiałów pomocniczych określa Organizator na podstawie danych statystycznych otrzymanych od Biblioteki. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przesłane dane.

9. Udział w projekcie jest bezpłatny zarówno dla Bibliotek, jak również dla rodziców i dzieci. Organizator ponosi koszty produkcji Wyprawek i materiałów promocyjnych oraz dostarczenia ich do bibliotek. Koszty dystrybucji materiałów do filii i oddziałów oraz druku dyplomów

ponosi Biblioteka.

10. Zasady udziału dziecka w Projekcie:

a) do udziału w Projekcie konieczne jest zapisanie dziecka do Biblioteki i wypożyczenie co najmniej jednej książki,

b) jednemu uczestnikowi przysługuje jedna Wyprawka, niezależnie od tego, ze zbioru ilu Bibliotek korzysta,

c) w Projekcie mogą wziąć również udział dzieci wcześniej zapisane do Biblioteki,

d) posiadanie Karty Małego Czytelnika upoważnia do zbierania naklejek we wszystkich bibliotekach biorących udział w Projekcie,

e) uczestnik Projektu otrzymuje naklejkę za każdorazowe odwiedzenie biblioteki zakończone wypożyczeniem co najmniej książki z księgozbioru dziecięcego,

f) po uzbieraniu 10 naklejek czytelnik zostanie uhonorowany imiennym dyplomem. Po otrzymaniu dyplomu czytelnik może zachować Kartę Małego Czytelnika,

g) rodzice nie potwierdzają pisemnie odbioru Wyprawek, a Biblioteka nie przesyła Organizatorowi list z danymi osobowymi dzieci, które Wyprawki otrzymały,

h) wyprawek nie należy wydawać dzieciom niezapisanym ani przekazywać w czasie wizyt w przedszkolach. Kartę biblioteczną może założyć tylko dorosły opiekun prawny dziecka i jego obecność jest konieczna do otrzymania Wyprawki.

12. W ramach realizacji Projektu Biblioteka zobowiązuje się:

a) wydawanie Wyprawek,

b) wklejania naklejek na Karcie Małego Czytelnika,

c) przekazania / rozdysponowania Wyprawek Czytelniczych oraz materiałów promocyjnych do filii i oddziałów Biblioteki (jeśli dotyczy),

d) informowania o współpracy z Organizatorem we wszystkich komunikatach medialnych o Projekcie,

e) przekazywania informacji prasowych o Projekcie osobom trzecim (przy czym w przypadku stworzenia informacji medialnej przez Bibliotekę zobowiązuje się do przekazania takiej informacji zobowiązuje się uzyskać akceptację Organizatora). Nie musi być przesyłana do akceptacji informacja medialna przygotowana na podstawie informacji otrzymanych od Organizatora lub pobranych ze strony internetowej Projektu: www.wielki-czlowiek.pl lub www.instytutksiazki.pl.

f) zapewnienia posiadania przez pracowników Biblioteki aktualnej i spójnej wiedzy o Projekcie,

g) przesyłania Organizatorowi raportów z przeprowadzonej akcji,

h) informowania o Projekcie przedszkoli znajdujących się na terenie objętym działaniem Biblioteki,

i) przeprowadzenia spotkań z przedszkolakami i przekazywania im Listów do Rodziców (plik z treścią listu przekazuje Bibliotece Organizator),

j) wydrukowania i wręczenia dzieciom, które uzbierały 10 naklejek, dyplomów (projekt zostanie przesłany przez Organizatora),

k) umieszczenia w Bibliotece materiałów promujących Projekt.

13. W przypadku publikowania na fotografiach wizerunku osób Biblioteka zapewni zgodę na wykorzystanie wizerunku osób w związku z realizacją, promocją i dokumentacją Projektu.

14. Regulamin pełni rolę uzupełniającą w stosunku do Porozumienia o współpracy. Zgłoszenie się do Projektu poprzez podpisanie Porozumienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

15. Ze względu na zagrożenie przedłużenia się stanu epidemii koronawirusa w Polsce Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie zmian w harmonogramie i sposobie realizacji projektu, a także do odwołania projektu.

 

 

A A A
21.10.2020
godz.09:05
 
kontakt