przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
439180 odwiedzin
,,Bajkowe postacie z mojej wyobraźni’’ - konkurs

Regulamin konkursu

plastyczno- technicznego dla dzieci

 z okazji Międzynarodowego

Dnia Postaci z Bajek

pt. ,,Bajkowe postacie z mojej wyobraźni’’

 

Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Wykonanie prac plastyczno- technicznych przedstawiających postacie z bajek
 2. Rozwój umiejętności plastycznych i technicznych wśród dzieci
 3. Rozwijanie wyobraźni u dzieci
 4. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form

plastycznych i technicznych

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest  Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

1) 3 - 4 lat- przedszkole

2) 5 - 6 lat- przedszkole

3) 7 – 10  lat- szkoła podstawowa- nauczanie wczesnoszkolne

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę. 
 2.  Format prac plastyczno-technicznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
 3.  Technika prac:

Dowolna, płaska technika plastyczna (np. dowolna technika malarska, rysunek, wyklejanka, wydzieranka, kolaż i techniki łączone) z wyłączeniem prac przestrzennych.

 1. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

 

Imię, nazwisko uczestnika

Wiek

Klasa

Tytuł pracy

Imię i nazwisko opiekuna

 

 1. Konieczne jest podpisanie przez rodzica dziecka, zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka ( załącznik 1)  i dołączenie jej do pracy.
 2. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
 3. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać w terminie od 10 października 2018  do 15 listopada 2018 r.:

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sochaczewie.

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury .
 2. Jury pod uwagę weźmie:
 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność,
 • samodzielność wykonania.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
Prace przechodzą na własność organizatora.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Dnia Pluszowego Misia.
 2. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Biblioteki.

Nagrody

 1. Organizator przyzna trzy rzeczowe nagrody główne w każdej kategorii wiekowej.

           Dla każdego uczestnika nagrodą jest dyplom.

           Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

Oświadczenie opiekuna prawnego.pdf

A A A
09.10.2018
godz.14:42
 
kontakt