przejdź do Sochaczew.pl
244318 odwiedzin
Konkurs recytatorski - Najpiękniejsze wiersze na 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie zaprasza na Powiatowy Konkurs Recytatorski  z cyklu „Jeden najpiękniejszy wiersz” pod hasłem:  Od Tadeusza Kościuszki do Józefa Piłsudskiego.

Tak jak od pierwszych dni naszego zniewolenia przez trzy mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię zdolni do walki żołnierze chwytali za broń  (Insurekcja Kościuszkowska, Powstanie Listopadowe i Styczniowe, Legiony Piłsudskiego), tak nasi przywódcy duchowi, poeci, dodawali im sił, swoim talentem mobilizując ich do walki o niepodległość naszej Ojczyzny.

Odbywający się w miejskiej bibliotece od kilku lat konkurs „Jeden najpiękniejszy wiersz” w roku 2018 wpisuje się w tak ważne dla każdego z nas obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zapraszamy wszystkich recytatorów miasta i powiatu do wzięcia udziału w naszej imprezie: uczniów z klas VI – VIII szkół podstawowych, młodzież gimnazjalną i licealną oraz osoby dorosłe. Mile widziani będą nasi rodzimi poeci  ze  swoimi związanymi z tematem wierszami.

Mamy nadzieję, że tak jak zawsze zgłosi się do nas bardzo wielu utalentowanych wielbicieli polskiej poezji i na pewno dostarczą  nam oni wielu związanych z tematyką tegorocznych uroczystości niepodległościowych doznań i przeżyć. Dodatkową  zachętą do udziału w konkursie dla uczestników będą zapewne atrakcyjne nagrody rzeczowe . Wydarzenie objęte jest Patronatem Honorowym Posła na Sejm RP  Macieja Małeckiego, Starosty Sochaczewskiego Jolanty Gonty oraz Burmistrza Miasta Sochaczew Piotra Osieckiego.

Konkurs jest imprezą jednodniową. Odbędzie się 7 listopada 2018r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 21. Rozpoczęcie konkursu o godz. 1000. Na zgłoszenia uczestników oczekujemy do dnia 2 listopada br.

 

Regulamin

Powiatowego Konkursu  Recytatorskiego Poezji Niepodległościowej

„Od Tadeusza Kościuszki do Józefa Piłsudskiego”

 

 1.         ORGANIZATOR

Organizatorem  konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie.

 Dane kontaktowe:  

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w Sochaczewie  ul. 1 Maja 21, 96-500 Sochaczew,     tel./fax   46 862 46 61,  email: mbp.sochaczew@gmail.com

 

 1.       II.            ZAŁOŻENIA  OGÓLNE
 2. Konkurs recytatorski odbywa się w ramach obchodów  100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 3. Cele imprezy:

a)       popularyzacja polskiej poezji  niepodległościowej i wiedzy historycznej,

b)      poszukiwanie literackich wzorców oraz rozbudzanie uczuć i postaw patriotycznych  

c)       rozwijanie umiejętności recytatorskich u młodzieży, doskonalenie talentów i zainteresowań uczniów i osób dorosłych,

d)      inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wspólne świętowanie 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 1. Konkurs odbędzie się w  dniu 7 listopada 2018 r.  w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Sochaczewie mieszczącej się przy  ul. 1 Maja 21.  Godzina rozpoczęcia:  1000.
  1.     III.            WARUNKI UCZESTNICTWA
   1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Sochaczewa  oraz  powiatu sochaczewskiego
   2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które do dnia  2 listopada 2018 r.  zgłoszą  swoje uczestnictwo  do Organizatora  wg  załączonej karty zgłoszenia   (zależnie od wieku - załącznik 1 lub 2) oraz wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu (oświadczenie - załącznik Nr 3 lub  4).
   3. Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie głównej MBP lub pocztą elektroniczną (adresy jak wyżej). Uczniów zgłaszają nauczyciele –opiekunowie.
   4. W konkursie  wyodrębniono następujące  kategorie wiekowe uczestników :

a)      uczniowie klas VI, VII i VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum

b)      uczniowie szkół  średnich:  I- III liceum oraz I-IV technikum

c)       osoby dorosłe

 1. Placówki oświatowe zgłaszające uczestników   spośród swoich uczniów  zobowiązane są do przeprowadzenia etapu szkolnego i wyłonienia  max. do  5 uczestników   w obrębie danej kategorii wiekowej.
 2.     IV.            Oceny występów konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora. Kryteria oceny:

a)      stopień opanowania  pamięciowego tekstu,

b)      interpretacja tekstu,

c)       dobór repertuaru odpowiadający predyspozycjom recytującego, oryginalny wybór,

d)      dykcja i ogólny wyraz artystyczny.

 

 

 

 1.       V.            ZADANIE KONKURSOWE
 2. Każdy z uczestników recytuje z pamięci   wybrany wiersz o treści niepodległościowej, zgodnej z tematyką określoną w tytule Konkursu. Organizatorzy zachęcają do  wyboru  utworów mniej znanych,  nie objętych szkolnym programem nauczania. Mile  widziana jest  także prezentacja  przez uczestników własnych utworów lirycznych. W przypadku krótkich wierszy dopuszcza się prezentację 2 utworów.  Czas występu uczestnika  nie może  jednak  przekraczać  4 minut.  
 3. Uczestnik  lub opiekun  wraz  ze zgłoszeniem  dostarcza  Organizatorowi  tekst prezentowanego utworu.
 4. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu konkursu,  po prezentacji wszystkich zgłoszonych utworów i dokonaniu oceny przez Jury.
 5. Organizator przewiduje przyznanie:

-        3 Nagród w kategorii uczniów szkół podstawowych i ostatniej klasy gimnazjum, 

-        3 nagród w kategorii młodzieży szkół średnich

-        1 nagrody głównej  w kategorii osób dorosłych.

 O ostatecznym podziale nagród zadecyduje Komisja konkursowa.

 1. Laureaci  otrzymają dyplomy  oraz nagrody rzeczowe.

 

 1.     VI.            OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika w celach promocji działalności Organizatora.
 3. Szczegółowe dane osobowe uczestników konkursu będą w posiadaniu organizatora tylko w okresie niezbędnym do organizacji Konkursu.
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę wyraża jego opiekun prawny).

 

Zał.1)   Zał nr 1.pdf Karta  zgłoszenia  ucznia

Zał.2)   Zał nr 2.pdf Karta  zgłoszenia osoby dorosłej

Zał.3)   Zał nr 3.pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka  - oświadczenie opiekuna prawnego

Zał.4)   Zał nr 4.pdf Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby pełnoletniej

A A A
25.09.2018
godz.09:04
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość